Tag: جهان بی معنا

معنویت در جهانی بی معنا (۵) سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با عنوان «معنویت در جهانی بی معنا» (جلسه ی پنجم) برگزار شده در نشست‌های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی به تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۹۸ این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: معنویت در جهانی بی معنا – جلسه پنجم – قسمت اول معنویت در […]

معنویت در جهانی بی معنا سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با عنوان «معنویت در جهانی بی معنا» (جلسه ی چهارم) برگزار شده در نشست‌های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی به تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۸ این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: معنویت در جهانی بی معنا – دکتر عبدالکریمی – قسمت اول معنویت در جهانی […]

معنویت در جهانی بی معنا سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با عنوان «معنویت در جهانی بی معنا» (جلسه ی سوم) برگزار شده در نشست‌های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی به تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۸ این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: معنویت در جهانی بی معنا – دکتر عبدالکریمی – قسمت اول معنویت در جهانی […]

معنویت در جهانی بی معنا سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با عنوان «معنویت در جهانی بی معنا» (جلسه ی دوم) برگزار شده در نشست‌های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی به تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: معنویت در جهانی بی معنا – قسمت اول معنویت در جهانی بی معنا – […]

معنویت در جهانی بی معنا (۱) سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با عنوان «معنویت در جهانی بی معنا» برگزار شده در نشست‌های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی به تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۸   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: معنویت در جهانی بی معنا – قسمت اول معنویت در جهانی بی معنا – قسمت […]