Tag: جواد اسحاقیان

    با بوطیقای نو در آثار هدایت با رویکرد فرویدی “شور زندگی” و “شور مرگ” در آثار “هدایت” جواد اسحاقیان   “زندگی، عرصه ی تضاد میان غرایز مرگ و غرایز زندگی است” “فروید”   دو اندیشه ی فلسفی و محوری در آثار هدایت، نخست ناتوانی های ذاتی و غریزی آدمی و هراس از چیرگی […]