Tag: حامد درودیان،تاریخ فلسفه از آغاز تا امروز،ویلیام ساهاکیان،حمیدرضا بسحاق

مروری بر کتاب «تاریخ فلسفه از آغاز تا امروز» نشست تلگرامی _ ارائه حامد درودیان «تاریخ فلسفه» مروری بر کتاب «تاریخ فلسفه از آغاز تا امروز»؛ نویسنده: ویلیام ساهاکیان؛ مترجم: حمیدرضا بسحاق؛ نشر چشمه برگزار شده در گروه فلسفی تیرداد جلسه اول: چهارشنبه ۹۹/۰۸/۰۷ این سخنرانی ها را از اینجا گوش کنید: تاریخ فلسفه از […]