Tag: حسن بشیرنژاد

چرا و چگونه زبانها می میرند؟   دکتر یحیی مدرسی حسن بشیرنژاد اکنون جامعه شناسان زبان بر این عقیده اند که زبان ها نوعی موجودات زنده هستند که یک چرخه زندگی قابل پیش بینی را از تولد، طفولیت، بلوغ و سپس زوال تدریجی و مرگ پشت سر می گذارند. از طرف دیگر، عصر حاضر، بدون […]

چرا و چگونه زبان ها می میرند؟ یحیی مدرسی حسن بشیرنژاد اکنون جامعه شناسان زبان بر این عقیده اند که زبان ها نوعی موجود زنده هستند که یک چرخه زندگی قابل پیش بینی را از تولد، طفولیت، بلوغ و سپس زوال تدریجی و مرگ پشتِ سر می گذراند. از طرف دیگر، عصر حاضر، بدون شک، […]