Tag: حقیقت و روش

نسبت میان حقیقت و روش مراد فرهادپور همانطور که می دانید شاید بهترین اصل برای فهمیدن هرمنوتیک گادامر همان است که پل ریکور اسمش را “فاصله گذاری بیگانه ساز” می گذارد، یعنی آن چیزی که به یک معنا، اصل اساسی علوم اجتماعی در دوره ی جدید است و تحت عنوان “عینی گرایی” در مباحث مختلف […]

فلسفه و موسیقی فیلیپ نمو علی وکیلی   آیا چیزی به عنوان فلسفه موسیقی وجود دارد؟ نمی‌توان در این باره با اطمینان سخن گفت؛ چرا که هرچند بسیاری از فلاسفه درباره هنر و به ویژه درباره موسیقی سخن گفته‌اند، اما تعداد کسانی که اختصاصا ًبه خود این مسئله پرداخته باشند انگشت‌شمار است. در مقاله حاضر، […]

درس‎گفتار حقیقت و روش گادامر از دکتر سیدمحمدرضا بهشتی   این سخنرانی ها را از اینجا گوش کنید: درسگفتار اول درسگفتار دوم درسگفتار سوم درسگفتار چهارم درسگفتار پنجم درسگفتار ششم   دکتر بهشتی معتقد است گادامر پس از تفکیک بین روش علوم طبیعی و علوم انسانی، در تبیین مسائلشان به این اعتقاد می‌رسد که در […]