Tag: حقیقت و سیاست

رابطه حقیقت و سیاست در اندیشه فردید   دکتر حاتم قادری دکتر مسعود غفاری دکتر محرم طاهرخانی   یکی از مهمترین مفاهیم فلسفی و عرفانی که “احمد فردید”، نظریه پردازی درباره آن را با عنوان حکمت تاریخ یا “حکمت اُنسی” مطرح کرده است مفهوم “حقیقت” است. اندیشه ی حقیقت برای فردید آن قدر مهم و […]