Tag: حمیدرضا آیت اللهی

رابطه علم و دین: تحلیل تاریخی و تبیین منطقی حمیدرضا آیت اللهی با ظهور دنیای مدرن در غرب و پس از رنسانس مساله ای بنام رابطه علم و دین رفته رفته ایجاد شد. شاید قبل از آن موضوعی بنام بررسی رابطه علم و دین مورد توجه نبوده است. طرح مساله بخاطر عواملی چند بروز کرد. […]

بررسی دیدگاه های هرمنوتیکی در ساحت های مختلف فهم حمیدرضا آیت اللهی هرمنوتیک با معنای عام تفسیر و تاویل متن، با مسائل بسیاری مواجه است. با واکاویدن فرایندهای فهم و انتقال معنا، می توان نقش هرمنوتیک را در فهم که در ساخت های متفاوت و نظریات مختلف پر رنگ می شود بازشناخت. در این مقاله […]

پدیدارشناسی هوسرل؛ «ایده آلیسم محض» یا «ایده آلیسم استعلایی»؟ فهیمه دهباشی حمیدرضا آیت اللهی ایده آلیسم بودن پدیدارشناسی استعلایی هوسرل یک موضوع فلسفی خاص نیست بلکه یک نظریه در میان نظریه ها به عنوان یک علم انضمامی است که در حوزه های خاص قابل اثبات است. این ایده آلیسم وجود عالم واقعی و عالم طبیعت […]