Tag: حکایت دقوقی مثنوی

رویکرد نشانه – معناشناختی فرآیند مربّع معنایی به مربّع تنشی در حکایت دقوقی مثنوی دکتر عصمت اسماعیلی دکتر حمیدرضا شعیری دکتر ابراهیم کنعانی نشانه – معناشناسی به عنوان یکی از شیوه های نقد ادبی نو، در قالب فرآیندها و در ابعاد مختلفی مطرح می شود که یکی از آنها، فرآیند تنشی است. در فرآیند تنشی، […]