Tag: حکمت اسطوره ای

گذری در جهان حکمت های اسطوره ای (۱)   مروری بر کتاب «درآمدی به اساطیر ایران» نوشتۀ شاهرخ مسکوب *کاری از گروه آموزشی پل* شاهرخ مسکوب در کتاب “درآمدی به اساطیر ایران” از چهار امر اساسی در ساخت و اندیشۀ اساطیری ایران سخن می گوید: -یزدان شناسی -کیهان شناسی -انسان شناسی [روحانی (زرتشت)؛ شاه (جمشید)؛ […]