Tag: حکمت مشاء

    عقل در حکمت مشاء – از ارسطو تا ابن سینا علی مراد داوری آذر ۱۳۴۹؛ چاپ مردمبارز   مسأله ی عقل از اهمّ مسائل در تاریخ فلسفه اروپایی و اسلامی است و طرح آن تقریباً در همه ی اعصار مقارن با ذکری از ارسطوست. به قول نویسندگان از همان دم که در یونان […]