Tag: خانه سیمین و جلال،خانه نیما،پیوند روحی شعر و معماری،روح معماری،بهناز خسروانی

شعر و معماری، هنرهایی در پیوندی روحی  انکشاف حس فضا و الهام شاعرانه در خانه های نیما و سیمین و جلال بهناز خسروانی   در میان هنرها، “معماری” تنها هنری است که انسان در درون ماده و ابعاد آن زیست دارد؛ و “شعر” تنها هنری است که محتوای روحی آن تماماً در ذهن است، بدون […]