Tag: خودشناسی

چرا غرب شناسی؟ تلقی های کهنه و تحولات جدید نویسنده : دکتر محمود سریع القلم ‌‌‌بـر‌ سر در ورودیه‌ی یکی از دانشگاه‌های غربی، بر روی پارچه‌ای بزرگ و مستطیل شکل‌، متن‌ زیر‌ نـوشته شـده بـود: «از گذشته بیاموزید، در حال زندگی کنید و برای آینده برنامه ریزی نمایید‌.» این چند کلمه را به روش عـالمان […]