Tag: خیام

فلسفۀ دین در نگاه خیام در فراسوی کفر و ایمان دکتر سید جواد میری به کوشش معصومه بوذری، حامد درودیان پرسش‌ بنیادین خیام دربارۀ چیستی زندگی است؛ و عمدتاً پرسش از چیستیِ زمان و زمانه؛ زمان و زمانه‌ای آن‌چنان قهار که تمام نگرش‌های انسان را احاطه کرده است؛ و خیام به‌جز پاسخ «نمی‌دانم» سقراطی هیچ […]