Tag: خیر و شرّ

جنبه خیر و شرّ و جاندارانگاری آب در شاهنامه فاطمه اسفندیاری مهنی خدیجه خدایاری جنبه ی خیر و شرّ در ایران باستان تقریباً در تمام پدیده ها وجود دارد. آب این عنصر حیات بخش در عین حال می تواند ویرانگر نیز باشد؛ گاهی جنبه ی درمان دارد و گاهی تبدیل به آب مرگ می گردد. […]