Tag: دانشگاه

ظهور و تکوین علوم انسانی در غرب محمد علی مرادی علوم انسانی در غرب پیشینه و منشاء خود را در یونان می جوید و تحول آن به دوران مسیحی حادثه مهمی در تاریخ آن است، چرا که ایده های یونانیان در ترکیبی از ادیان تک خدایی همچون مسیحیت و یهودیت ساختاری با کیفتی دیگر گرفت و […]

“علم” در ایران دولت محور است فراز و فرود علوم انسانی در گفتگو با مصطفی مهرآیین روزنامه اعتماد. دوشنبه ۲۰ فروردین ۹۷. سیاستنامه ما فقط جامعه شناسی نکنیم بلکه باید جامعه گذاری هم بکنیم. رویکردی که علوم انسانی را در کشور ما شکل داده ابزارگرایانه است. شریعتی به ما می گوید که علوم باید به […]