Tag: دسپوتیسم

فرزند لحظات تاریخی هستیم؛ یک پا در جمهوری و یک پا در فئودالیسم باقی‌ ماندیم گفتگوی ایبنا با دکتر منوچهر آشتیانی آشتیانی در گفت‌وگو با ایبنا از جدا‌ افتادن و منفک‌شدن ما از تاریخ طی روند تکامل تاریخی می‌گوید؛ از اینکه تاریخ مفهومی را که پس از رنسانس و بعد از آمدن بورژوازی و ابتدای بورژوازی […]