Tag: دکترسید مرتضی حسینی شاهرودی

تأملی در آرای هرمنوتیک هایدگر و گادامر   مریم پهلوان دکترسید مرتضی حسینی شاهرودی در میان نظریه پردازان علم هرمنوتیک، هایدگر و گادامر از جایگاهی ویژه برخوردارند. اهمیت آنان به جهت پایه گذاری هرمنوتیک فلسفی، طرح مبانی ای کاملاَ متفاوت در تاریخ این علم و ایجاد تحولی عظیم در روند آن می باشد. آنان با […]