Tag: دلالت

معنا، مرجع و مصداق: بازاندیشی یک بحث قدیمی دکتر فرزان سجودی   در این مقاله ضمن بررسی عمده ترین دیدگاههایی که در زمینه ی رابطه ی زبان با معنا، مرجع و مصداق ارائه شده است به بحث و نقد آن دیدگاه ها خواهیم پرداخت. و می کوشیم تصویر دیگری که در اساس مبتنی بر نشانه […]

دلالت مصداقی و دلالت مفهومی قبلا گفتیم که دو نوع دلالت وجود دارد دلالت درون زبانی یا دلالت مفهومی و دلالت برون زبانی یا دلالت مصداقی در حال حاضر ما با دو گونه معنی شناسی سرو کار داریم یکی که به نظام معنایی زبان می پردازند و با دلالت های مفهومی سرو کار دارد و […]