Tag: دوران صفویه

فرهنگ دینی در زبان و نشانه شناسی روزانه مردم ایران در دوران صفوی – قاجاری   دکتر ابراهیم موسی پور   ابتنای نظام آموزش های سنتی در دوران صفوی – قاجاری بر آموزش قرآن و متون دینی، علاوه بر ایجاد تأثیر اساسی در ادبیات مکتوب، اجزا و واحدهای بیانی بسیاری در زبان روزانه مردم – […]