Tag: دوزبانه ها

  فراگیری استعاره های شناختی در دوزبانه های انگلیسی –فارسی دکتر کیوان زاهدی محبوبه باقری هدف: استعاره شناختی به عنوان توانایی شناختی ویژه ای که درک مفاهیم سطح بالا را از طریق درک مفاهیم سطوح پایین تر ممکن می سازد در زبان دوم افراد دوزبانه با توجه به همایی و انتخاب واژگانی طی مراحلی فراگرفته […]