Tag: دکتر ابراهیم متقی

پوزیتیویسم منطقی و موضع انتقادی هابرماس بر آن دکتر ابراهیم متقی حسین عبداللهی وجه عمده تمایز هابرماس با سایر منتقدین پوزیتیویسم در باور او به ناتمامی مدرنیته قرار دارد. وضعیتی که در عمده مقولات نظری هابرماس جایی برجسته اشغال می کند. معارضه ای آشکار و پنهان با وجوهی از عناصر و باورهای بنیادین پارادایم پوزیتیویسم […]