Tag: دکتر احمد بخشایش اردستانی

هرمنوتیک رویکردی برای شفافیت سازی مفاهیم دکتر احمد بخشایش اردستانی اندیشمندان رویکردهای متفاوتی را برای مفاهیم و تحول آن مورد توجه قرار می دهند. یکی از این رویکردها “شالوده شکنی” است؛ دیگری “تبار و دیرینه شناسی”. می توان به این لیست پدیدارشناسی و زبان شناسی را هم اضافه نمود. لیکن از مهمترین این رویکردها هرمنوتیک […]