Tag: دکتر امید همدانی

    فلسفه و نظریه ادبی تأملی در انحای ادای سهم فلسفه به نظریه ادبی دکتر امید همدانی استادیار دانشگاه فردوسی مشهد ماهیت نظرورزانه ی نظریه ادبی و پیوند آن با فلسفه به ویژه در زمانه ی ما به طرف گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این مقاله بی آنکه پژوهشی پیشینی در […]