Tag: دکتر ایرج وامقی

ایران شاهنامه را دریابیم دکتر ایرج وامقی شاید این هم یکی از شگفتی های روزگار شگفتی زای ما باشد که ملتی کهنسال، با سابقه تاریخی بسیار قدیم و صاحب فرهنگی دیر پای و دیرسال، و دارنده یکی از غنی ترین و بارورتربن و زاینده ترین چشمه های ادبی و فرهنگی جهان، تازه به فکر تاریخسازی […]