Tag: دکتر بهروز عزبدفتری

ویگوتسکی و معمای تراژدی هاملت دکتر بهروز عزبدفتری در چرخه ی روزمرۀ زمان، در تسلسل همیشه متغیر ساعات روشنایی و تاریکی، لحظه ای وجود دارد بسیار مبهم و نامعین – لحظه زودگذر میان شب و روز. در این لحظه همه چیز از هستی دوگانه برخوردارند: همه چیز به حیات شبانه ی خود ادامه می دهد […]