Tag: دکتر جهانگیر معینی علمداری

کانت گرایی، فراکانت گرایی و نظم جهانی دکتر جهانگیر معینی علمداری مرحله جدیدی از روابط بین الملل آغاز شده است و نظریه پردازان روابط بین الملل شروع به توصیف و تبیین ویژگی های این دوره ی جدید و مشخص کردن خطوط اصل آن کرده اند. به نظر می رسد، از جمله روندهای جهان معاصر گسترش […]