Tag: دکتر حاتم قادری

قدرت و جنسیت در اخلاق و فقه زرتشتی دوره ی ساسانی دکتر حاتم قادری فاطمه صادقی هدف از مقاله ی حاضر بررسی رابطه ی میان قدرت و جنسیت در اخلاقیات منبعث از تفکر مزدایی در ایران پیش از اسلام است. به همین منظور سعی شده تا ضمن اشاره به آرایی درباره ی رابطه میان قدرت […]

رابطه حقیقت و سیاست در اندیشه فردید   دکتر حاتم قادری دکتر مسعود غفاری دکتر محرم طاهرخانی   یکی از مهمترین مفاهیم فلسفی و عرفانی که “احمد فردید”، نظریه پردازی درباره آن را با عنوان حکمت تاریخ یا “حکمت اُنسی” مطرح کرده است مفهوم “حقیقت” است. اندیشه ی حقیقت برای فردید آن قدر مهم و […]

تضمنات سیاسی فلسفه فلوطین   شروین مقیمی زنجانی دکتر حاتم قادری بیشتر شارحان فلسفه کلاسیک به ویژه کسانی که بر فلسفه ی فلوطین تمرکز کرده اند برآنند که وی برخلاف فیلسوفان دوره ی شکوفایی فلسفه در یونان، به خصوص افلاطون در مقام بنیادگذار فلسفه سیاسی، به سیاست و تدوین طرحی از نظام سیاسی نیک به […]

اندیشه ایرانشهری (مختصات و مؤلفه های مفهومی)   دکتر حاتم قادری   مقاله ی حاضر با تبیین برخی مفاهیم، اصول و نظریه های مندرج در فرهنگ و اندیشه ایرانی در دوره پیش از اسلام کوشیده است مجموعه فکر ایرانی را به مثاله دستگاهی منسجم و متعامل نشان دهد. بر این اساس هندسه فکر ایرانی از […]

ایرانشهری در آثار یونانی: با تأکید بر آثار فلسفی سیاسی افلاطون – گزنفون (۲)   حاتم قادری   ایرانیان و یونانیان در راستای گسترش فضای زندگانی خود، خیلی زود با یکدیگر در تماس قرار گرفتند: به رغم غلبه سویه های سیاسی – نظامی، نباید از سویه های تأثیرگذاری و تأثیرپذیری سیاسی، فلسفی-دینی صرف نظر کرد. […]

ایرانشهری در آثار یونانی: با تأکید بر آثار فلسفی سیاسی افلاطون – گزنفون (۱)   حاتم قادری   ایرانیان و یونانیان در راستای گسترش فضای زندگانی خود، خیلی زود با یکدیگر در تماس قرار گرفتند: به رغم غلبه سویه های سیاسی – نظامی، نباید از سویه های تأثیرگذاری و تأثیرپذیری سیاسی، فلسفی-دینی صرف نظر کرد. […]

تخیل، نبوت، و سیاست در فلسفه ی ابن سینا   احمد بستانی دکتر حاتم قادری به مباحث سیاسی مطرح شده در نوشته های ابن سینا می توان از جهات مختلفی نظر کرد و متناسب با رویکرد روشی، نتایج احیاناٌ متفاوتی گرفت. نوشتار حاضر از منظر ویژه یی به طرح بحث درباره ی برخی وجوه سیاسی […]

سنجش نظری نسبت اخلاق و سیاست در زردشت و ارسطو – مطالعه تطبیقی اوستای گاهانی و کتاب ششم اخلاق نیکوماخوسی   مسلم عباسی دکتر حاتم قادری سنجش نظری نسبت اخلاق و سیاست در زردشت و ارسطو موضوع اصلی این پژوهش است. این موضوع می تواند دستاوردهای مهمی برای فهم شباهتها و تفاوتهای تفکر ایران باستان […]