Tag: دکتر حسن معلمی

فلسفه اخلاق دکتر حسن معلمی   درباره اخلاق، علوم گوناگونی پدید آمده است که هر کدام به جنبه خاصی درباره آن می پردازد؛ مثل علم اخلاق، اخلاق وصفی، فلسفه اخلاق و … فلسفه اخلاق به مبادی تصوری و تصدیقی علم اخلاق می پردازد و می توان مباحث آن را به شکل ذیل تنظیم کرد: ۱- […]