Tag: دکتر حسین ابوالحسن تنهایی

گفتمان «شعوبی» در آراء ناصرخسرو قبادیانی (بر اساس الگوی تحلیل گفتمانی لاکلا و موفه) مرتضی هادیان دکتر منصوره ثابت زاده دکتر حسین ابوالحسن تنهایی لاکلا و موفه با بازخوانی نظریه های متفکرانی مانند زبان شناسی سوسور، ساختارگرایی آلتوسر و پساساختارگرایی دریدا و…، نظریه گفتمان خود را در سال ۱۹۸۵ میلادی در کتاب هژمونی و استراتژی […]

  بازنمایی گذار مدرنیته در ادبیات معاصر ایران (مورد مطالعه: گزیدۀ آثار هدایت و فروغ) امیر عظیمی دکتر حسین ابوالحسن تنهایی دکتر حسین آقاجانی مرساء این مقاله به بازنمایی گذار مدرنیته در ادبیات معاصر ایران می پردازد. در این راستا، دو تن از چهره های شاخص ادبیات معاصر ایران، صادق هدایت و فروغ فرخزاد، انتخاب […]

جهانی شدن، تجدد گرایی و خانواده در ایران (گذار یا فروپاشی) دکتر حسین ابوالحسن تنهایی عالیه شکربیگی هدف مقاله حاضر، بررسی تحول و دگرگونی خانواده در ایران است و درصدد است تا به این سؤال پاسخ دهد که آیا نهاد خانواده در ایران در حال تحول و دگرگونی و به عبارتی گذر از سنت به […]

جایگاه نظریه هربرت بلومر در جامعه شناسی معرفت دکتر حسین ابوالحسن تنهایی در این مقاله کوتاه سعی شده است وجوه مشترک نظریه بلومر و بنیانگذاران معروف جامعه شناسی معرفت، بویژه نگرش مارکس و مارکس گرایان نو، به اختصار بیان شود، تا ضمن معرفی چارچوب نظری جامعه شناسی معرفت بلومر، جایگاه نظریه وی، در این فرایند […]

واحد تحلیل در دستگاه نظری مید انقلاب جرج هربرت مید: خود بازنگر در فرایند نقشگیری فایل صوتی درسگفتار دکتر حسین ابوالحسن تنهایی   کانال تلگرامی درس گفتارهای دکتر تنهایی واحد تحلیل در دستگاه نظری مید، انقلاب جرج هربرت مید: خود بازنگر در فرایند نقشگیری   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: درسگفتار انقلاب جرج […]