Tag: دکتر حسین بیات،بهاره بوذری،تفکر انتقادی،دموکراسی،متأملانه اندیشی،خودتنظیم گری

تفکر نقادانه، ضرورت امروز جامعۀ ما مصاحبۀ بهاره بوذری از وبسایت چیستی ها با دکتر حسین بیات چطور جامعه ای آگاه داشته باشیم؟ چگونه درکی درست از مفهوم دموکراسی داشته باشیم؟ چه راهکارهایی هست که اندیشمندان بتوانند توده ها را هدایت کنند؟ آیا می شود روحیۀ اندیشه ورزی را در اجتماع تقویت کرد؟ اینها نمونه […]