Tag: دکتر حسین لطف آبادی

رویکردی نو به فلسفه تعلیم و تربیت دکتر حسین لطف آبادی   فلسفه، روش درست اندیشیدن، راه خردمندانه زیستن و کوشش برای شناختن هستی است. ما با انواع فراوانی از فلسفه، از جمله فلسفه دین، فلسفه هنر، فلسفه علم، فلسفه علوم گوناگون و فلسفه تربیت رو به رو هستیم. همین فلسفه تربیت است که موضوع […]