Tag: دکتر راضیه حجتی زاده

  الگوی بررسی ساختار ارتباطی زبان در متون تعلیمی ادبیات فارسی دکتر راضیه حجتی زاده چکیده حوزه پژوهش های زبانی سنتی یا بلاغت، با حوزه ی مطالعات زبان شناختی معاصر دارای چنان ارتباط استواری است که از آن می توان به بوطیقای ارتباط یاد کرد. این بوطیقای ارتباط در هر گونه ی ادبی، مقتضای حال […]