Tag: دکتر رضا اکبریان

نقد و بررسی مفاهیم اعتباری نزد علامه طباطبایی   حُسنی همایون دکتر رضا اکبریان   علامه طباطبایی می گوید مفاهیم تنها از طریق ماهیات در ذهن ایجاد می شوند و بنابراین مفاهیم فلسفی نیز از ماهیات یا معقولات اولی به وجود می آیند. وی در نظریه تعقل خود، میان دو گروه از مفاهیم حقیقی و […]