Tag: دکتر رضا داوری

فردید فیلسوف بود دکتر رضا داوری پیش از انقلاب دکتر فردید بیشتر فیلسوف غربزدگی بود هنوز هم کم و بیش او را به همین عنوان می شناسند. با این تفاوت که آن زمان لعن و دشنام نثارش نمی کردند و موافقان و مخالفانش به سیاست منسوب نبودند و منسوب نمی شدند. غربزدگی را مرحوم آل […]

  از دکتر رضا داوری اردکانی   او می توانست زیر آسمان های جهان به سر برد و به همه فرهنگ ها احترام بگذارد و ایران را نیز عاشقانه دوست بدارد   هوالباقی؛ داریوش شایگان درگذشت. خبر کوتاه و ساده بود. گویی همه انتظار شنیدن آن را داشتند زیرا از هفته ها پیش او در […]