Tag: دکتر رضا فهیمی

  تحلیل و بررسی تطبیقی خسرو و شیرین و خسرو نامه با تکیه بر عناصر داستانی   دکتر رضا فهیمی   خسرو و شیرین حکیم نظامی گنجوی و خسرو نامه منسوب به عطّار نیشابوری اگر چه از نظر قدرت شعری و اهمیت در یک درجه و یک سطح نیستند اما از نظر عناصر داستانی تا […]