Tag: دکتر زهرا حیاتی

مقایسه استعاره ادبی و استعاره سینمایی با شواهدی از شعر فارسی دکتر زهرا حیاتی فرایند اقتباس ادبی در سینمای داستانگو بر سابقه است و بسیاری از منتقدان سینمایی به مقایسه فیلم اقتباسی با منبع ادبی پرداخته اند. نمونه این پژوهشها در تحقیقات دانشگاهی ایران نیز انجام شده است. در دهه اخیر برخی محققان این موضوع […]