Tag: دکتر زهره زرشناس

زن، اسطوره، و هنر از کتاب ماه هنر، مرداد و شهریور ۱۳۸۱ میزگرد حاضر با شرکت خانم ها دکتر کتایون مزداپور، دکتر زهره زرشناس، دکتر مهران کندری (اعضای هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی) و آقایان محمد میرشکرایی (رئیس پژوهشکده مردم شناسی سازمان میراث فرهنگی کشور) و محمد رضایی راد تشکیل شد. دبیری این میزگرد را […]