Tag: دکتر سعید رحیمیان

هویت فلسفه اسلامی دکتر سعید رحیمیان کسانی که هویت فلسفه اسلامی را نفی کرده اند از چند موضع بدین نتیجه رسیده اند: برخی اصولا تقسیمبندی فلسفه بر اساس مرزهای دین یا جغرافیای را در علمی که صرفا مبتنی بر برهان و استدلال عقلی است ناروا دانسته اند و گفته اند همانطور که نمی توان علوم […]