Tag: دکتر سوسن شریعتی

آگاهی یا امید فایل صوتی سخنرانی دکتر سوسن شریعتی موضوع: آگاهی یا امید مؤسسه فردای پارس (مشهد) به تاریخ ۱۸ فروردین ۹۸ در شرایطی که از امید قدسی زدایی شده است امید به مثابه یک پروژه مطرح می شود؛ که باید توام با شناخت و مسئولیت باشد: شناخت دقیق از  ابعاد و اجزای مسائل اصلی جامعه […]

شریعتی، معلم کدام انقلاب؟ سوسن شریعتی   آیا شریعتی انقلابی بود؟ به کدام معنا انقلابی بود؟ در روش ؟در اهداف؟ در تفکر؟ معروف است که شریعتی معلم انقلاب بود. اما ما در روزگاری به سر می بریم که با این هر دو مولفه، “معلمی و انقلاب” مشکل پیدا کرده ایم. نه معلمی چندان اعتباری دارد و […]

سمینار “بازخوانی اندیشه شریعتی و آینده تفکر در ایران” ۲ آذر مصادف با هشتاد و پنجمین سالروز تولد دکتر علی شریعتی بود. بهمین دلیل ۳ آذر را که روز کاری بود سمیناری با عنوان “بازخوانی اندیشه شریعتی و آینده تفکر در ایران” در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و با همکاری گروه جامعه شناسی […]