Tag: دکتر سید جواد طباطبایی

بازخوانی جامعه شناختی روایت سیدجواد طباطبایی از نظریه عام اصلاح دینی دکتر سید جواد میری مقالۀ “بازخوانی جامعه شناختی روایت سیدجواد طباطبایی از نظریه عام اصلاح دینی” در مجله علمی-پژوهشی جامعه پژوهی فرهنگی ارائه شده است. دکتر میری در این مقاله خاستگاه و انگیزه ها و اهداف اندیشۀ ایرانشهری دکتر سید جواد طباطبایی را واکاوی […]

بازخوانی روایت سید جواد طباطبایی از “دلِ ایرانشهر”  دکتر سید جواد میری ماهنامه ی فرهنگی و اجتماعی سیاستنامه در شماره پاییز ۱۳۹۷ خود مقاله ی از رئیس شورای علمی خویش دکتر سید جواد طباطبایی به چاپ رسانده است. پیش از آنکه به بازخوانی خویش از مقاله طباطبایی بپردازم ذکر چند نکته را ضروری می دانم […]

هویت ایرانی در گذرگاه تاریخ (تحلیل آرای سید جواد طباطبایی) حسین خانی   گذشته تاریخی همواره بخش مهمی از هویت فردی و اجتماعی محسوب می شود. این نوشته با ارائه تعریفی از هویت، به بررسی جلوه های متعدد هویت ایرانی در دوره های مختلف تاریخی و از منظر روشی سید جواد طباطبایی پرداخته است. طباطبایی […]

مشکل دکتر سید جواد طباطبایی با روشنفکری دینی نشست تلگرامی آقای محمد امین مروّتی عنوان: مشکل دکتر سید جواد طباطبایی با روشنفکری دینی چهارشنبه ۹۶/۱۰/۶ ساعت ۲۲ گروه فلسفی Tirdad   ادامه مطلب > > > >

نگاهی به روش “لا به لای سطور” دکتر سید جواد طباطبایی در باب اسلام   سید جواد میری پرسش: معمولا متفکران از چه روشها و راه هایی برای بیان اندیشه های خود استفاده می کنند؟ میری: متفکران راه های متفاوتی برای بیان اندیشه خود دارند. نظرات و دیدگاه های برخی از اندیشمندان محصور و محدود […]

  درسگفتارهای مارکس – دکتر سید جواد طباطبایی (همراه با چکیده نظریه ایرانشهری) درسگفتارهای مارکس تألیف دکتر سید جواد طباطبایی: ادامه مطلب > > > >     چکیده نظریه ایرانشهری محمدامین مروتی دکتر سید جواد طباطبایی معتقد است که نوعی اندیشه ایرانی، موسوم به ایرانشهری در طول سده ها و هزاره ها در فرهنگ […]

    دکتر سید جواد میری یک ایده آکادمیک مبتنی بر تحقیقات میدانی و درک عمیق از مفهوم ادیان جهانی باشد، ماحصل یک استراتژی نومحافظ هکارانه سیاسی بود که اتفاقا ب هجای اینکه بیاید یک حقیقتی را ترسیم کند داشت یک نقشه راهی را تزریق م یکرد که برای اینکه آمریکا بعد از فروپاشی شوروی […]

  دکتر سید جواد میری نژاد پرستی فقط بیولوژیک نیست بلکه نژاد پرستی فرهنگی، نژاد پرستی دینی، مذهبی و سیاسی داریم، مثلا رنگ پوست که یکی از مولفه های تمایز دهنده است، مثلا رنگ پوست سفید، که رنگ پوست سفید اسلاویک، آیریش، خاورمیانه ای و …داریم که بین اینها تفاوت قائل میشوند. و هرکدام از […]