Tag: دکتر شهریار زرشناس

  صدایی از آن سوی آب مروری بر مرزهای میان ما و هایدگر دکتر شهریار زرشناس در بحث نسبت ما با هایدگر باید گفت که این اندیشمند غربی منتقد تمدن غربی است که بسیاری از اندیشه های این تمدن را برای ما باز می گشاید و از همین رو برای ما دوست داشتنی است؛ همچنان […]