Tag: دکتر طاهره ایشانی

تحلیل نشانه شناسیِ معناگرا در فیلم “فروشنده” وحید سجادی فر دکتر طاهره ایشانی مسعود باوان پوری استفاده از نشانه ها و رمزها، به عنوان ابزاری نیرومند و مؤثر در تمامی ابعاد زندگی در حال افزایش روزافزون است؛ به طوری که کارکرد اصلی نشانه ها، انتقال معنا از طریق نظام پیام ها در نظر گرفته شده […]