Tag: دکتر طاهره توکلی

چالش مفهوم زمان در آیین هندو دکتر هدیه دلگیر دکتر طاهره توکلی انسان همواره با پرسش از چیستی زمان و تاریخ مواجه بوده است؛ از خود می پرسد زمان و تاریخ چیست؟ و ما چه رابطه ای با آنها داریم. این پژوهش با رویکرد تحلیلی – نظری به پاسخ به چنین پرسشی، در آیین دین […]