Tag: دکتر عزت الله فولادوند

بحثی دربارۀ غایت فلسفه دکتر عزت الله فولادوند غایت فلسفه این نیست که به پرسش هایی که خود برمی انگیزد پاسخ قطعی بدهد. ارزش فلسفه در اساس به انگیختن خود آن پرسش هاست. این پرسش ها بر غنای فکری ما می افزاید و نشان می دهند که به جز آن جواب های موروثی و جزمی […]