Tag: دکتر عسگر عسگری حسنکلو

سیر نظریه های نقد جامعه شناختی ادبیات دکتر عسگر عسگری حسنکلو نقد جامعه شناختی ادبیات، یکی از شیوه های نسبتاً نوین در مطالعات ادبی است. در این شیوه به بررسی ساختار و محتوای اثر ادبی و ارتباط آن با ساختار و تحولات جامعه ای که اثر مولود آن است می پردازد. آنچه در نقد جامعه […]