Tag: دکتر عطالله کوپال

فراز و فرود نشانه شناسی از دانش تا روش دکتر عطاءالله کوپال در اوایل قرن بیستم، با انتشار دیدگاههای “فردینان دوسوسور” و “چارلز سندرس پیرس”، پدیده ی نشانه شناسی به مثابه یک علم جدید، در مباحث زبان، ادبیات و نقد ادبی و فرهنگی مطرح شد. نشانه شناسی همواره، در همجواری مکتب ساختگرایی قرار داشته و […]

  دکتر عطالله کوپال نقد فرمالیستی مهم ترین رویکرد آغاز قرن بیستم است که از مدرنیسم سرچشمه می گرفت. ده ههای پایانی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، عصر نفی و انکار گذشته و گسستن از سنتهای ادبی و هنری پیشین بود. مدرنیسم بر آن بود که شالوده های اندیشه کهن را در هم شکند […]