Tag: دکتر علیرضا آزاد

  «نقد روش گرایی» از منظر هرمنوتیک فلسفی گادامر دکتر علیرضا آزاد دکتر احمد واعظی حسن نقی زاده نقد گادامر بر روش گرایی یکی از آموزه های اساسی هرمنوتیک فلسفی اوست. گادامر حقیقت را فراتر از آن می داند که بتوان با اتخاذ روش به تمام آن رسید. وی انحصار حقیقت در فرآیندهای روشمند را […]