Tag: دکتر علیرضا نوروزی طلب

نظریۀ فُرمال، اساسِ نقد، تفسیر و فهم آثار هنری دکتر علیرضا نوروزی طلب اساس نقد در هنرها با هر رویکردی، معطوف به شکل (فرم) اثر هنری است. شکل، اساس و اصلی است که اثر هنری را هستی می بخشد و آن را متعیّن می کند. هر اثر هنری شکل و فرم و ساختمانی است که […]