Tag: دکتر فرزان سجودی

از مجموعه سؤالات انسان شناختی از سخنرانی دکتر فرزان سجودی در نشست تخصصی نشانه‌شناسی انتقادی رمان جزیره سرگردانی اثر سیمین دانشور: «شخص یک عامل نشانه ای است. در اعمالی که انجام می دهد و پوشاکی که می پوشد دست به انتخاب معنادار می زند. در طی سی و چند سالۀ بعد از انقلاب، پوشاک زنان […]

  تحلیل فیلم «رنگ انار» سرگئی پاراجانف The Color of Pomegranates سخنرانی دکتر فرزان سجودی برگزار شده در شنبه های سینما و فرهنگ تاریخ ۲ دی ۹۶ یازدهمین شنبه ی سینما و فرهنگ   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: بخش اول سخنرانی دکتر سجودی بخش دوم سخنرانی دکتر سجودی بخش سوم پرسش و […]

بررسی ساختار زبانی نمایشنامه های هملتِ داگ، مکبثِ کاهوت تام استوپارد از منظر ویتگنشتاین احسان زیور عالم دکتر فرزان سجودی ویتگنشتاین نظریه ی بازی های زبانی را بر اساس فعالیت های روزانه ی مردم ارائه کرد و تام استوپارد در سال ۱۹۸۰، دو نمایشنامه ی هملت داگ، مکبث کاهوت را – که همراه با یکدیگر […]

ارتباطات بین فرهنگی: ترجمه و تأثیر آن در فرایندهای جذب و طرد دکتر فرزان سجودی در این مقاله از دیدگاه نشانه شناسی فرهنگی روابط بین فرهنگی و تأثیر ترجمه بر این روابط و همچنین عملکرد ترجمه در فرآیندهای جذب یا طرد جنبه هایی از فرهنگ های دیگر را بررسی کرده ایم. نشان می دهیم که […]

نشانه شناسی زمان و گذر زمان بررسی تطبیقی آثار کلامی و تصویری دکتر فرزان سجودی مسأله زمان، گذر زمان، چگونگی مفهوم سازی و بیان زبان پیوسته مورد توجه فیلسوفان و از منظری دیگر نشانه شناسان بوده است و آن ها را به مطالعه ی چگونگی شکل گیری مفهوم زمان و گذر آن در متون مختلف […]

تأثیر گفتمان مشروطیت بر هنجارهای تصویری دوره قاجار دکتر فرزان سجودی بهناز قاضی مرادی در مقاله پیش رو بر اساس نظریه گفتمان در آراء لاکلا و موفه، تأثیر گفتمان مشروطیت بر هنجارهای تصویری عصر قاجار در سه دوره تاریخ ایران مورد مطالعه قرار گرفته است .دوره اول سلطنت ناصرالدین شاه ) ۳۶۲۱ ۳۱۳۱ ه.ق(، دوره […]

ارتباطات بین فرهنگی: ترجمه و تأثیر آن در فرآیندهای جذب و طرد فرزان سجودی در این مقاله از دیدگاه نشانه شناسی فرهنگی روابط بین فرهنگی و تأثیر ترجمه بر این روابط و همچنین عملکرد ترجمه در فرآیندهای جذب یا طرد جنبه هایی از فرهنگ های دیگر را بررسی کرده ایم. نشان می دهیم که پویایی […]

  نظریۀ نشانه شناسی پیرس برای تاریخ هنر چه سخنی دارد؟ جیمز الکینز ترجمه دکتر فرزان سجودی نظریه ی پیرس درباره نشانه متضمن موضعی عجیب است. متخصصان بسیار به بحث و بررسی دیدگاه او پرداخته اند و نظریات او در مطالعات فرهنگی و مردم شناسی بسیار اثرگذار بوده و در تاریخ هنر و نقد هنر […]

  درآمدی بر نشانه شناسی دکتر فرزان سجودی زبانشناسی و بخصوص آموزش های زبانشاس سوییسی، فردینان دو سوسور، تأثیر به سزایی بر نظریه ی ادبی در قرن بیستم داشته است. سوسور معتقد بود که زبانشناسی باید از بررسیِ درزمانیِ زبان، یعنی بررسی چگونگی تحولات تاریخی زبان فراتر رود و به بررسی همزمانی بپردازد؛ یعنی زبان […]

نشانه و نشانه شناسی – بررسی تطبیقی آرای سوسور، پیرس و اکو دکتر فرزان سجودی این مقاله به شرح و بررسی تطبیقی مفهوم نشانه از دیدگاه سوسور، پیرس و اکو و سرانجام جایگاه نشانه شناسی اختصاص داده شده است. فردینان دو سوسور، زبان شناس سوییسی و چارلز ساندرزپیرس فیلسوف امریکایی که کم و بیش در […]