Tag: دکتر فرهاد ساسانی

تحلیل نشانه شناسی اجتماعیِ فیلمنامۀ آژانس شیشه ای دکتر مریم حسینی دکتر فرهاد ساسانی سارا نظر دنیوی گفتار هر فرد ارائه دهنده ی باورها، ارزش ها و جهان بینی هایی است که به صورت نهفته در زبان فرد جای می گیرند و افراد ناخواسته آنچه را که می اندیشند، بر زبان خود جاری می سازند. […]

تأثیر متن زبانی بر خوانش و تأویل   دکتر فرهاد ساسانی در پایان قرن بیستم شاهد رویکردهای متفاوتی به زبان هستیم که هر یک از زاویه ای متفاوت به زبان می نگرند و گاه در مقابل هم قرار می گیرند؛ چرا که از دو سوی متقابل به زبان نگاه می کنند. گاه چنین می نماید […]

بینامتنیت؛ پیشینه و پسینه ی نقد بینامتنی   دکتر فرهاد ساسانی   عرف و عادت انیرانی این شده است که هر موضوع و مبحثی را با دنیای هلنی و میراث خوارش، غرب جدید، آغاز کنند؛ حال آنکه در آغاز چنین نبوده است و این بسته بندی شیک و زیبای دینای “تولید کالاهای علمی” است که […]

دیدگاه از منظر زبان شناسی شناختی و کاربرد آن در تحلیل متن داستانی   مهرناز شیرازی عدل دکتر فرهاد ساسانی   دیدگاه در زبان شناسی ساختاری نقش مهمی در تعبیر صحنه ها ایفا می کند. این نکته که هر بیننده یا گوینده صحنه ی مورد بحث را چگونه تعبیر می کند، به دیدگاه او درباره […]

عوامل مؤثر در تأویل متن   دکتر فرهاد ساسانی نشانه شناسی توانسته است به شکلی کمابیش یکسان، زبان و هنر – از هر مقوله ای و به ویژه سینما – را بررسی کند. ساختگرایی از زبان شناسی به هنر و سینما راه یافته است. برخی از نشانه شناسان سینما ساختار فیلم را همچون ساختار نوشتار […]